Regulamin sklepu internetowego

Sklep dostępny pod adresem elektronicznym https://wtrosceochoregopracownika.pl prowadzony jest przez firmę Ineo Adrianna Sobol, prowadzącą działalność gospodarczą przy ul. Adama Naruszewicza 8 m 4, 02-627 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252421703 oraz REGON 146330916.
Adres poczty elektronicznej: sklep@wtrosceochoregopracownika.pl

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym https://wtrosceochoregopracownika.pl

Szkolenie Online – usługa spersonalizowanego, tematycznego szkolenia, wykonanego przez Specjalistę dla Klienta w formie wideo, poświęconego tematom z zakresu ochrony zdrowia i wsparcia psychicznego pacjentów przewlekle chorych i osób z ich otoczenia.

Platforma Szkoleniowa – platforma internetowa dostępna na stronie pod adresem: https://szkolenia.wtrosceochoregopracownika.pl , umożliwiająca dostęp Klientom do Szkoleń Online.

Klient (Firma) – osoba prawna, jednostka organizacyjna lub przedsiębiorstwo, które zarejestrowało się na platformie sklepu internetowego i dokonuje zakupów lub zawiera umowy handlowe w celu nabywania produktów lub usług dostępnych w sklepie internetowym w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Klientem mogą być także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują zakupów w celach związanych z prowadzeniem swojej działalności. Klientem sklepu nie jest konsument zgodnie z definicja Kodeksu cywilnego art. 22(1)

Kod – literowo-cyfrowy kod umożliwiający dostęp Klientom do Platformy Szkoleniowej, przekazywany Klientom drogą elektroniczną na podany przez Klientom adres e-mail oraz numer telefonu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sprzedawca – Ineo Adriann Sobol, ul. Adama Naruszewicza 8 m 4, 02-627 Warszawa, NIP 5252421703 oraz REGON 146330916.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Klientem a Sprzedawcą.

§ I
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży towarów i usług prowadzonej przez Ineo Adriann Sobol, za pośrednictwem Sklepu internetowego i Platformy Szkoleniowej dostępnych pod adresem elektronicznym https://szkolenia.wtrosceochoregopracownika.pl

§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży Towaru

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Szkoleniach Online podane na stronach Sklepu internetowego stanowią ofertę handlową Sprzedającego.
 2. Cena za Towar uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym https://wtrosceochoregopracownika przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 4. W celu realizacji zamówienia musi podać następujące dane: pełną nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na Towar, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy na adres e-mail Klienta

§ III
Terminy płatności

 1. Klient dokonuje płatności przed realizacją zamówienia na Szkolenie Online

§ IV
Sposoby płatności

 1. Klient może dokonać płatność za zamówione Szkolenia Online poprzez serwis Przelewy24 lub uzgodnić ze Sprzedawcą drogą elektroniczną inne sposoby płatności.

§ V
Warunki zawierania umowy sprzedaży Szkoleń Online

 1. Cena, okres ważności Kodu i szczegółowy opis Szkoleń Online dostępne są na stronie https://wtrosceochoregopracownika.pl
 2. Sprzedawca oświadcza, że Szkolenia Online zostały przygotowane i wykonane przez Specjalistę w obszarze, którego dotyczy szkolenie.
 3. Do korzystania ze Szkoleń Online niezbędne jest: a) posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu, b) posiadanie przez Klienta któregoś z urządzeń typu: komputer, tablet, smartfon, c) posiadanie adresu email oraz telefonu.
 4. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi po złożeniu zamówienia na stronie Szkolenia Online.
 5. Warunki płatności są określone na stronie produktu lub każdorazowo uzgodnione i potwierdzone pomiędzy Sprzedawcą a Klientem drogą komunikacji elektronicznej
 6. Bezpośrednio po złożeniu i dokonaniu płatności lub potwierdzenia ich warunków przez Sprzedawcę Klient otrzymuje zamówioną liczbę Kodów oraz fakturę VAT zgodnie z informacjami wprowadzonymi w formularz Klienta na stronie Szkolenia Online.
 7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020.106), Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych oznacza jednocześnie rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 8. Aby rozpocząć Szkolenie Online Klient powinien uaktywnić otrzymany Kod zgodnie z instrukcjami przesłanymi drogą e-mailową. Klient nie ma możliwości pobrania Szkolenia Online.
 9. Szkolenia Online, do których Klient otrzymuje dostęp są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku i mogą być wykorzystywane przez liczbę osób odpowiadającej liczbie zamówionych Kodów. Kody nie mogą być przekazywane innym osobom, tak pracującym, jak i nie pracującym w jednostce organizacyjnej Klienta.
 10. W czasie określonym w opisie Szkolenia Online Usługodawca udziela Klientowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do treści wideo umieszczonych na Platformie Szkoleniowej. Z wyjątkiem określonych powyżej praw, Klient nie uzyskuje żadnych innych praw.
 11. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać uzyskanego dostępu do Szkolenia Online w celu publicznego rozpowszechniania.

§ VI
Reklamacja oraz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Szkolenia Online

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu Szkolenia Online jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych lub merytorycznych, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z szkolenia wideo. Odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy:
  • Wystąpiły istotne trudności techniczne uniemożliwiające dostęp do Szkolenia Online, takie jak awarie platformy dostępowej lub narzędzi technicznych niezbędnych do przeglądania materiałów szkoleniowych.
  • Szkolenie Online jest obarczone poważnymi błędami merytorycznymi lub nie spełnia zadeklarowanych standardów jakościowych.
 2. Klient zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego szkolenia o wystąpieniu problemów technicznych lub merytorycznych i dostarczyć dokładne informacje na ten temat. Powiadomienie należy wysłać:
  • 1na adres pocztą na adres: Ineo Adrianna Sobol 02-627, Warszawa, ul. Naruszewicza 8 m 4 lub
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@wtrosceochoregopracownika.pl lub
  • telefonicznie, pod numerem: 601202071; 793553370
 3. Powiadomienie powinno zawierać:
  • nazwę firmy,
  • nr. faktury
  • nazwę Szkolenia Online
  • opis i rodzaj dostrzeżonej wady
  • datę wystąpienia wady,
 4. Sprzedający szkolenia Online ma obowiązek podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemów technicznych lub merytorycznych w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku niemożności usunięcia problemu w rozsądnym czasie Klient może podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi pełnej opłaty za szkolenie Online lub do przekazania dostępu do innych materiałów szkoleniowych, jeśli to możliwe, w zależności od ustaleń między stronami.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać tą samą drogą, o której mowa w § VI pkt 2.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do oświadczenia Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

§ VII
Dane osobowe

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.

§ VIII
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelka zawartość strony internetowej https://wtrosceochoregopracownika.pl i Platformy Szkoleniowej jest chroniona zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich i innych praw własności intelektualnej i stanowi wyłączną własność Sprzedawcy.
 2. Przyznanie Klientowi dostępu do Szkolenia Online nie stanowi przyznania mu żadnych praw związanych z utrwalaniem, wyświetlaniem, zwielokrotnianiem i rozpowszechnianiem formy, wizerunku, przedstawień lub zapisów obrazu i dźwięku dotyczących osoby (osób) występujących w treściach cyfrowych udostępnianych w ramach Szkolenia Online ani ich imion, nazwisk lub stopni naukowych, w tym ich przetwarzaniem i włączaniem do utworu audiowizualnego lub w jakichkolwiek innych celach marketingowych. Wszelkie takie użycie jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ IX
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  • zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  • zmiany sposobu i terminów zapłaty,
  • zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 r. Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.